Print this page

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติมังกรน้อย ได้รับผ่านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจาก
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้ระดับ ดีมาก

Latest from Super User