School News

School News (5)

โรงเรียนนานาชาติดราก้อน ให้ความสำคัญขั้นสูงสุดในการป้องกัน
และควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19

 

ข้อปฏิบัติ กรณีผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน
  1. ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ก่อนเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน
  2. ล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน
  3. ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเยี่ยมชมโรงเรียน
  4. จำกัดจำนวนผู้ปกครองเยี่ยมชม ไม่เกิน 3 คน เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม
  5. ไม่กอด หอม หรือสัมผัสตัวเด็กขณะเยี่ยมชม
  6. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องเรียน

Congratulations to all the students who took HSK last year (2019) The passing rate was 99%, everyone did their best

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติมังกรน้อย ได้รับผ่านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจาก
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้ระดับ ดีมาก